First Squad: The Moment of Truth

Vladimir Zhelezniakov