Gong shou dao

Wen Zhang

Gong shou dao
5.1
SD

Gong shou dao

Nov. 11, 2017

Gong shou dao

One day, Master Ma is walking down the street, suddenly he sees the words “Huashan Sect” (华山派) hiding between the green grass. He ...
Lu Yao zhi Ma Li
4.8
SD

Lu Yao zhi Ma Li

Jul. 15, 2016

Lu Yao zhi Ma Li

Lu Yao met his kindergarten classmate Ma Li in colleague, and his attraction towards her grows in his heart. Unfortunately, he was one step too ...